ข้อกำหนด/เงื่อนไขการลงทะเบียนลูกค้า
1. การ Register Online เป็นการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์การขายในเบื้องต้นเท่านั้น หาก Register ไม่ผ่านและตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้ายังไม่ได้รับการนำเสนอใดๆ จาก ZW3D เลย สามารถแจ้ง Admin ที่ 02-417-0508-9 เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ในเวลาทำการ
2. กรอกรายละเอียดทุกช่องที่มีสัญญลักษณ์ * ให้ถูกต้อง/ ครบถ้วน/ เป็นจริง
3. ชื่อของ Sales/ Dealer ให้กรอกเป็นรหัส เช่น XJ001, D001
4. REGISTER NAME จะต้องเป็น " ชื่อลูกค้าภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ "ที่ถูกต้องเว้นช่องไฟ 1 ช่องเท่านั้น
4.1 หากใส่ชื่อไม่ถูกต้อง หรือสะกดไม่ถูกต้องจะยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ Register ได้ถูกต้อง
4.2 หากใส่ชื่อไม่ถูกต้อง และขายได้ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกครั้งและแบ่งผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ถูกต้องส่วนหนึ่ง
4.3 หากใส่ชื่อไม่ถูกต้อง หรือสะกดไม่ถูกต้องจะถือว่าเจตนา Register บิดเบือนเพื่อให้ Register ผ่านจึงต้องแบ่งผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ถูกต้อง
4.4 หากทราบภายหลังว่าตนเอง Register ผิด สามารถ Register ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้ง ไม่ต้องลบใดๆ
5. ระยะเวลาการ Register คือ 6 เดือน หรือ 180 วัน (ให้นับ 180 วัน)
5.1 การรักษาสิทธิ์การขายจะต้อง Register Name ที่ถูกต้องเท่านั้น
5.2 ต้องมีรายงานการติดตามลูกค้าต่อเนื่องภายใน 6 เดือน (180 วัน) ผ่านระบบ Google Sheet
5.3 ข้อมูลที่ติดตามผ่านระบบ Google Sheet ต้องเป็นข้อมูลจริงที่ถูกต้อง เช่น ชื่อผู้ติดต่อ-เบอร์โทร
5.4 เมื่อครบ 180 วัน หากยังไม่มีการปิดการขายหรือไม่มีการอัพเดทข้อมูลผ่านระบบ Google Sheet จะตัดรายชื่อที่เกินกำหนดทันทีโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.5 รายชื่อที่ถูกตัดแล้ว ฝ่ายอื่น หรือฝ่ายเดิมสามารถกลับมา Register ใหม่ได้
5.6 รายชื่อที่ Register Online จะดำเนินการตรวจสอบกับลูกค้า (เรื่องการนำเสนอโปรแกรม) โดย ZWSOFT หากตรวจสอบพบว่าการ Register Online ผ่านแต่ไม่นำเสนอโปรแกรมRegister Online ต่อลูกค้า จะลบรายชื่อลูกค้า Register ออกทันที
5.7 สามารถร้องขอ List รายชื่อการ Register online ของตนเองได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6. ในกรณีที่ลูกค้าถูก Register จากฝ่ายอื่นแต่ยังไม่สามารถปิดการขายได้ แต่เรามั่นใจว่าสามรถปิดการขายได้ภายในระยะเวลาที่แน่นอน (ระบุวันที่ และไม่เกิน 2 สัปดาห์) ให้ติดต่อ Admin ที่ 02-417-0508-9
7. กรณีลูกค้ารายเดียวกัน หมายถึงบริษัทเดียวกัน ผู้มีอำนาจอนุมัติคนเดียวกัน แต่ผู้ใช้งาน (User) คนละฝ่าย หรือทำงานคนละ Project สามารถติดต่อ Amin เพื่อ Register ให้ขายได้

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิ่มเติมข้อกำหนดใดๆ โดย บริษัทจะทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนบังคับใช้เป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน E-Mail ที่ให้ไว้อย่างน้อย 7 วัน